درمانگران بازارطب
MRI compatibility of silver based wound dressings

MRI compatibility of silver based wound dressings

MRI compatibility of silver based wound dressings As silver dressings gain more widespread use, it is more likely that patients with silver-based dressings will also undergo magnetic resonance imaging (MRI). In current practice, these dressings are removed prior to imaging due to concerns over heating and image distortion. As dressing changes can be painful, the […]

MEPILEX® AG در مدیریت سوختگی سطحی

MEPILEX® AG در مدیریت سوختگی با ضخامت جزئی: بررسی اجمالی جراحات سوختگی نتیجه تماس مستقیم با آتش/شعله، مایعات/سطوح داغ و منابع الکتریکی است که باعث آسیب سلولی به پوست می شود و عوامل شیمیایی که به ساختارهای پوست آسیب می رسانند (Toussaint and Singer, 2014). حتی با بهبود مدیریت اضطراری، سوختگی همچنان باعث عوارض و […]

Using PHMB antimicrobial to prevent wound infection

عفونت زخم بعد از عمل ممکن است منجر به تأخیر در بهبود، طولانی شدن مدت بستری شدن در بیمارستان و افزایش هزینه شود. افزایش باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک، استفاده پیشگیرانه از آنتی بیوتیک ها را کاهش می دهد. موثرترین جایگزین، استفاده از ضد عفونی کننده هایی است که احتمال ایجاد مقاومت کمتری دارند. […]

GUIDELINES FOR THE ASSESSMENT & MANAGEMENT OF WOUNDS

GUIDELINES FOR THE ASSESSMENT & MANAGEMENT OF WOUNDS

GUIDELINES FOR THE ASSESSMENT & MANAGEMENT OF WOUNDS TABLE OF CONTENTS DOCUMENT CONTROL SUMMARY1. INTRODUCTION2. PURPOSE3. DEFINITIONS4. GUIDELINE PROCESS The Physiological Process of Wound HealingFactors Influencing Wound HealingWound AssessmentDocumentation of WoundsPrevention of Cross ContaminationNutrition for Wound HealingWound ManagementPrinciples of Wound CareTypes of Dressing Materials and their propertiesSpecific ChallengesDressings for Inclusion in the Northants Dressings Formulary […]

نقش ازن در درمان زخمهای مزمن

نقش ازن در درمان زخمهای مزمن

نقش ازن در درمان زخمهای مزمن چکیدهمطالعات اخیر نشان دادهاند که شیوع زخم مزمن در جوامع در حال افزایش است. این بیماری همه ساله تعداد زیادی از افراد را مبتلا ساخته و به علت سختی درمان بار اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی برای جوامع دارد. روند پیر شدن جمعیتها و بیماریهای مرتبط با سالمندی مانند […]

Off-Loading the Diabetic Foot Wound

Off-Loading the Diabetic Foot Wound

Off-Loading the Diabetic Foot Wound OBJECTIVE — To compare the effectiveness of total-contact casts (TCCs), removable cast walkers (RCWs), and half-shoes to heal neuropathic foot ulcerations in individuals with diabetes. RESEARCH DESIGN AND METHODS — In this prospective clinical trial, 63 patients with superficial noninfected, nonischemic diabetic plantar foot ulcers were randomized to one of […]

شستشوی زخم

اثر شستشوی با محلول های مختلف بر میزان بروز عفونت زخم

مقدمه: مدیریت زخم های حاد و مزمن در دهه اخیر تغییرات زیادی داشته اما توجه بسیار کمی بر نوع محلول مورد استفاده در شستشوی زخم شده است. بر این اساس مطالعه حاضر با هدف مقایسه بروز عفونت زخم در سه روش شستشوی زخم با نرمال سالین، آب مقطر و آب معمولی در مراجعین به اورژانس […]